Миколаївська районна рада
Миколаївська область
gov.ua Місцеве самоврядування України
  Пошук

«МИКОЛАЇВЕКОТРАНС» інформує про про діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Дата: 05.11.2021 10:13
Кількість переглядів: 398

 

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. Товариство з обмеженою відповідальнісию «МИКОЛАЇВЕКОТРАНС» код ЄДРПОУ – 32884636 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта  (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) інформує про намір провадити планову діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 


 

1. Інформація про суб’єкта господарювання

57113, Миколаївська обл., Миколаївський р-н, смт Ольшанське, вул. Промислова, буд. 4, телефон +38 ‎0442336341

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи[1].

Планова діяльність, її характеристика.

В рамках планованої діяльності є здійснення операцій у сфері поводження з відходами на промисловому майданчику за адресою: смт Ольшанське Миколаївського району Миколаївської області, вул. Промислова, 4.

Технічна альтернатива 1

Монтаж обладнання комплексу для збирання, зберігання, оброблення, знешкодження, видалення відходів, а саме: установки для спалювання Модель Exce OS 100, організація  дільниць збирання та зберігання.

Передбачається збирання, зберігання, знешкодження, видалення наступних видів відходів:

  • Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх суміші).
  • Відходи виробництва, одержання і застосування фармацевтичних препаратів, за винятком відходів, зазначених у Зеленому переліку відходів;
  • Клінічні та подібні їм відходи, а саме відходи, що виникають у результаті медичного догляду, ветеринарної чи подібної практики, і відходи, що утворюються у лікарнях або інших закладах під час досліджень, догляду за пацієнтами або при виконанні дослідницьких робіт;
  • Відходи виробництва, виготовлення і застосування смол, латексів, пластифікаторів, клеїв/зв'язуючих матеріалів.

 

Передбачається збирання, зберігання наступних видів відходів:

  • Відпрацьовані батареї свинцевих акумуляторів, цілі чи розламані;
  • Лампи люмінісцентні.

Небезпечні відходи до передачі на утилізацію іншим контрагентам будуть тимчасово зберігатися у окремих приміщеннях з дотриманням вимог діючого санітарного та екологічного законодавства.

Технічна альтернатива 2.

Провадження господарської діяльності по здійсненню операцій у сфері поводження з  небезпечними відходами без знешкодження.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Планована діяльність буде здійснюватися на території проммайданчику (колишній ЗАТ «Миколаївський гідролізно-дріжжевий завод») за адресою: смт Ольшанське Миколаївського району Миколаївської області, вул. Промислова, 4. Найближча житлова забудова знаходиться на відстані в 2,5 км на південний захід від проектованого об’єкту.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Територіальна альтернатива не розглядається, планована діяльність буде здійснюватись на території існуючого проммайданчика з існуючою інфраструктурою та інженерними мережами.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Вплив на соціальне середовище носить позитивний ефект. Соціально-економічний вплив планованої діяльності полягає у: створенні робочих місць для населення, яке проживає в межах даного адміністративного району; підтриманні належного санітарного стану населених пунктів України; забезпеченні раціонального поводження з відходами, а саме: збирання, зберігання, знешкодження; зменшенні кількості відходів, які будуть захороненні на звалищі/полігоні.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжини, площа, обсяг виробництва тощо)

Планована діяльність буде здійснюватись в межах існуючої земельної ділянки площею 3,5106 га, кадастровий номер 4824255600:02:000:0008. Режим роботи – 251 робочий день.

Установка для спалювання Модель Exce OS 100, оснащена камерою допалювання та мокрим очищенням типу скрубер (паливо – дизпаливо, температура в камері спалювання - 900 – 1000 0С, температура в камері допалювання - понад 11000С; об’єм камери спалювання – 10 м3; розрахункове споживання дизпалива – 35 л/год).

Запланована потужність спалювання відходів становить 500 кг/год (або 6000 кг/добу).

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно чинного Законодавства України, включаючи Водний кодекс України, Закони України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про відходи», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», норми НАПБ А.01.001-2014.

Санітарні – не допускати перевищення гранично допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел згідно до наказу Мінприроди від 27.06.2006р № 309 та допустимих рівнів шуму відповідно до ДБН В.1.1-31:2013.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Планувальні обмеження - в межах існуючої ділянки. Дотримання меж санітарно-захисної зони СЗЗ та стану шумового режиму згідно Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (наказ МОЗ України від 19.06.1996 р. за №173).

щодо територіальної альтернативи 2

Територіальна альтернатива не розглядається, планована діяльність буде здійснюватись на території існуючого проммайданчика з існуючою інфраструктурою та інженерними мережами.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Нове будівництво не передбачається, планована діяльність буде здійснюватись на території існуючого проммайданчика з існуючою інфраструктурою та інженерними мережами. Еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами не потрібні.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Не потребує, планована діяльність здійснюється в межах існуючої земельної ділянки.

щодо територіальної альтернативи 2

Територіальна альтернатива не розглядається, планована діяльність буде здійснюватись на території існуючого проммайданчика з існуючою інфраструктурою та інженерними мережами.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

Клімат і мікроклімат: не впливає.

Повітряне: впливає.

- при будівництві – не має впливу, нове будівництво не передбачається;

- при експлуатації – передбачається викид забруднюючих речовин від: установки спалювання, дизельних пальників установки спалювання, роботи спецавтотранспорту. Концентрації забруднюючих речовин не повинні перевищувати ГДК. Джерелом шуму та вібрації є: технологічне обладнання (насосне обладнання та вентсистеми) та автотранспорт.

Водне середовище: Для технологічних та господарсько-побутових потреб у водопостачанні, буде використовуватися вода із водопостачальної свердловини, що знаходиться на території промислового майданчика.  Для питних потреб працівників, буде використовуватися привозна бутильована вода. Водовідведення здійснюється у закриту вигрібну яму, яку періодично відкачують відповідно до договору. Вплив планованої діяльності на водне середовище знаходитиметься в межах допустимих норм.

Ґрунти: Вплив не передбачається. Діяльність здійснюється в межах існуючої земельної ділянки. Майданчик в місцях можливого забруднення ґрунтів (під'їзні автодороги) має тверде покриття. На промисловому майданчику існує система локальних очисних споруд, що призначена для очищення стічних вод від забруднень, що містяться в них.

Шум: Розповсюдження шуму в межах виробничого майданчика і санітарно захисної зони не перевищуватиме допустимих значень.

Рослинний і тваринний світ та об’єкти природно-заповідного фонду: Вплив не передбачається. Об’єкти природного заповідного фонду в районі розташування відсутні.

Навколишнє соціальне середовище: Робота підприємства не призведе до погіршення умов проживання і здоров’я населення. Вплив на соціальне середовище носить позитивний ефект. Всі роботи по збиранню, зберіганню та знешкодженню відходів, вирішують глобальну проблему стихійного, неорганізованого розміщення відходів, запобігають утворенню несанкціонованих місць їх зберігання та накопичення, знижують екологічне навантаження на довкілля в даному промисловому регіоні. Соціально-економічний вплив планованої діяльності полягає у: створенні робочих місць для населення, яке проживає в межах даного адміністративного району.

Навколишнє техногенне середовище:  Вплив не передбачається. Вплив на довкілля, здоров’я та умови проживання населення знаходитиметься в межах доступних нормативних значень. Відсутність ризиків впливу досягається шляхом ретельного управління діяльністю, забезпеченням безпечного поводження з різноманітними речовинами та відходами. Передбачені технологічні рішення, методи керування та застосовані заходи забезпечують дотримання норм діючого природоохоронного та санітарного законодавства.

 

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно технічній альтернативі 1, окрім впливу на повітряне середовище. Технічною альтернативою 2 на передбачається оброблення, сортування та знешкодження небезпечних відходів, тому не плануються викиди забруднюючих речовин.

щодо територіальної альтернативи 1

Планована діяльність здійснюється в межах існуючої земельної ділянки. Санітарно-захисна зона витримана.

територіальної альтернативи 2

Територіальна альтернатива не розглядається, планована діяльність буде здійснюватись на території існуючого проммайданчика з існуючою інфраструктурою та інженерними мережами.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

Планова діяльність по здійсненню операцій у сфері поводження з відходами належить до першої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, що можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно пункту 8 частини 2 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

11. Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Відповідно ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Згідно чинного законодавства України рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Ліцензія на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається

Miністерством захисту довкiлля та природних pecypciв України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Miністерства захисту довкiлля та природних pecypciв України;

Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35;

Контактна особа: Котяш Лада Павлiвна

(Департамент екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів);

електронна пошта: OVD@mepr.gov.ua; телефони: (044) 206-31-40; (044) 206-31-50;

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

 


[1] Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь